ahü fəryad


ahü fəryad
f. bax: ahü nalə

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • ahü fəryad — bax ahnalə, ahü nalə. <Paşa bəy:> . . Mənə heç olmasa bir yadigarın qalsa idi, bu qədər ah fəryad eləməzdim. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ahü zar — is. Ah çəkmə, sızlama, zarıldama; fəryad, inilti. Ey yüzi gülşən, sana bu ah zarım xoşmudur? Nəs.. Nə vaxtadək ğəmi hicrində ahü zar çəkim? X. N.. Çəməndə bülbül oxur, ya fəğani Seyyiddir? Gənə bu nəğmə onun ahü zarına bənzər. S. Ə. Ş.. Nədir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ahü vay — is. Dərd, kədər, qüssə, qəm. Çox etdi mənçün ah vayı; Gözündən axıtdı dürlü çayı. X.. // Fəryad, fəğan. . . Getdikcə şəhərin hər tərəfini saran fəryad və ah vay səslərini eşidirdik. M. S. O.. Mən az görməmişəm bu sarayları; Burda göyə çıxan ahü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ahü nalə — is. Fəryad, ağlama, ah vay, ağlayıb zarıma. Hərbilər dərhal ah nalə edən Musa kişinin üstünə atıldılar. Onu götürüb aparmaq istədilər. M. İ.. O biri otaqda Səlimnaz arvadın ah naləsi ucaldı. M. Hüs.. Ah nalə etmək – fəryad etmək, ağlamaq, ağlayıb …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ahü fəğan — f. ah nalə, fəryad …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ah-fəryad — f. bax: ahü fəryad …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ah-fəryad — bax ahnalə, ahü nalə. <Paşa bəy:> . . Mənə heç olmasa bir yadigarın qalsa idi, bu qədər ah fəryad eləməzdim. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dadü-fəryad — bax dad fəryad. Gör hesabın mən çəkdiyim azarın; Bu dadü fəryadın, bu ahü zarın. M. P. V.. Əgər dadüfəryada tez yetişməsək, mümkündür ki, millətdən bir əsər dəxi qalmaya. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qıvrılmaq — f. 1. Qıvrıq hala gəlmək, qıvrıq şəkil almaq; burulmaq, buruq buruq olmaq. Saçları qıvrılmaq. – Onun . . bir tutumluq ağ saqqalı ətsiz çənəsi üzərindən boğazına doğru qıvrılaraq uzanmışdı. A. Ş.. <Tutubəyimin> iri hörüyü ilan kimi ağ… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ah-zar — is. Ah çəkmə, sızlama, zarıldama; fəryad, inilti. Ey yüzi gülşən, sana bu ah zarım xoşmudur? Nəs.. Nə vaxtadək ğəmi hicrində ahü zar çəkim? X. N.. Çəməndə bülbül oxur, ya fəğani Seyyiddir? Gənə bu nəğmə onun ahü zarına bənzər. S. Ə. Ş.. Nədir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti